slogan.png

Reklamačné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre internetový obchod

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky ST – Trade.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.sttrade.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://www.sttrade.sk je spoločnosť:

ST - Trade s.r.o.

právne sídlo spoločnosti:
Priemyselná 10
918 38 Trnava

zapísaná Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24117/T

IČO: 44 883 471
IČ DPH: SK 2022859080

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sttrade.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sttrade.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.

2. Vybavenie objednávky

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku http://www.sttrade.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu za tovar, ktorá je uvedená v e-maily, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Cena za dopravu sa môže líšiť pri nadrozmerných alebo ťažkých balíkoch. (Viac informácií o doprave a platbe.) Pre telefonické objednávky platí cena, o ktorej je zákazník informovaný písomne mailom. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

Sttrade.sk dodáva tovar kupujúcemu na základe elektronickej alebo telefonickej objednávky. Podmienkou platnosti každej objednávky je vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky emailom alebo telefonicky.

3. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránkach http://www.sttrade.sk sú s DPH 20% a prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK = 1 €.

Súčasťou každej dodávky je faktúra - daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny.

V internetovom obchode http://www.sttrade.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

hotovosť - priamo v sídle spoločnosti

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme predfaktúru s číslom účtu a variabilným symbolom. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený v Tatra banka. Po spracovaní objednávky a po prijatí platby (spavidla 2 dni) je tovar bezodkladne vyexpedovaný podľa bobu 4.

Cardpay/Tatrapay - okamžitá úhrada vopred cez internet banking prostredníctvom služby TatraPay, CardPay.

dobierka - Za tovar zaplatíte pri prevzatí na pošte alebo u kuriéra. Príplatok za dobierku slovenskou poštou a príplatok za dobierku kuriérom je 5,00 €. Pri objednávke nad 100 € je poštovné zdarma.

4. Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie. Tovar expedujeme bez zbytočného odkladu obvykle v lehote 2 pracovných dní, najneskôr však do 5 dní odo dňa prijatej platby potvrdenej objednávky. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný. Tovar je dodávaný v kvalitných obaloch zabezpečených ochrannou fóliou, aby neprišlo k jeho poškodeniu. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie.

Tovar Vám bude doručený na adresu, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že kupujúci bezdôvodne neprevezme objednaný tovar, náklady spojené s opakovaným doručením nesie v plnej výške podľa platného cenníka kurierskej spoločnosti.

5. Doprava, poplatky za prepravu

Spôsob dopravy si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.
Osobný odber (zadarmo) - Tovar si môžete prevziať osobne v predajni ST – Trade s.r.o, Priemyselná 10, 918 38 Trnava.
Cena dopravy 5 €

Kuriér - Doručenie v pracovných dňoch (8-17 hod). Tesne pred dodaním Vás bude kuriér telefonicky kontaktovať, aby ste si mohli dohodnúť presnejší čas dodania. Tovar je pri preprave poistený. Za škody vzniknuté pri preprave tovaru neručíme.

Zákazník je povinný prekontrolovať a prevziať zásielku iba ak nie je nijako poškodený vonkajší obal. V prípade poškodenia obalu, tovar môžete prevziať, ale je nutné uviesť výhrady do prepravného listu. Okamžite po prevzatí zásielky tovar prezrite a skontrolujte kompletnosť balenia, v prípade poškodenia tovaru alebo neúplnosti zásielky túto skutočnosť nahláste
na našich telefónnych číslach alebo emailovej adrese. Na reklamácie mechanického poškodenia výrobku, prípadne neúplnosť zásielky po podpise prepravného listu, ktoré nebudú nahlásené ihneď, najneskôr do 12 hodín nebude braný ohľad vzhľadom na prepravné podmienky prepravcu!

Objednávky do zahraničia vybavujeme individuálne.

6. Záruka a reklamácia

a) Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

b) Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

c) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

d) Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, návodu, oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení, prípadne záručným listom a stručným popisom závady.

e) Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru, zanedbaním starostlivosti o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a uplynutím záručnej doby tovaru. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

f) Reklamovaný výrobok je nutné zaslať späť poštou, prípadne ak sa jedná o nadrozmerný tovar kuriérskou službou, na našu adresu spoločnosti, pokiaľ predávajúci neurčí inak.

Adresa spoločnosti: ST – Trade s.r.o., Priemyselná 10, 918 38 Trnava

Reklamovaný výrobok prevezmeme na predajni aj osobne, a to po predchádzajúcej telefonickej dohode.

g) Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

h) Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo
od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

Práva kupujúceho pri uplatnení reklamácie:

- Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci
za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

- Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

- V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Postup reklamácie:

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

1) Pošlite e-mail na našu adresu obchod@stkable.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.

2) Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu
s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

3) Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.

7. Storno, zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu ST – Trade s.r.o., emailom na adresu: obchod@stkable.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

c) Zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na obchod@stkable.sk, alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, kópiou faktúry a číslom účtu pre vrátenie peňazí.

Tovar zašle kupujúci doporučene na vlastné náklady a poistený, nie však na dobierku.

8. Možnosť vrátenia tovaru

V zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich (7) pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Rozhodnutie o odstúpení zmluvy musí spotrebiteľ doručiť predávajúcemu v zákonnej lehote poštou na adresu sídla alebo e-mailom na obchod@stkable.sk. Spotrebiteľ v lehote siedmich (7) pracovných dní odo dňa odstúpenia
od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť riadne zabalený a to v pôvodnom obale ak tak bol dodaný, kompletný
s príslušenstvom, záručným listom a dokladom o kúpe. Tovar nesmie byť poškodený zavinením spotrebiteľa. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar, prípadne vymeniť tovar za iný(ten istý, alebo podobný), alebo vrátiť spotrebiteľovi preddavok najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy pri zohľadnení nákladov, ktoré vynaložil na odoslanie tovaru.

Nárok na vrátenie tovaru zakúpeného priamo na predajni, spotrebiteľom zo zákona nevyplýva. Takto zakúpený tovar je možné vrátiť /vymeniť iba na základe dohody s predajcom.

Možnosť vrátenia tovaru sa vzťahuje iba na objednávky maloobchodných zákazníkov. Veľkoobchodné vzťahy sú riadené Obchodným zákonníkom, ktorý možnosť bezdôvodného vrátenia tovaru neupravuje. Možnosť vrátiť zakúpený tovar je iba na vzájomnej dohode
s predajcom.

9. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú nám zverené, nebudú bez Vášho súhlasu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom. Kedykoľvek môžete požiadať o ich zmenu / zmazanie telefonicky alebo e-mailom. Svoje údaje môžete takisto meniť v sekcii Môj účet » Zmena údajov.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Predávajúci ručí kupujúcemu za dodanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke sttrade.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 20.08.2013.
 

ísť do košíka

0 ks / 0,00 €

Neprihlásený

Naša ponuka Neprehliadnite